ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje

 Dzia? Misja i Wizja

MISJA

Upowszechnianie systemów informatycznych i teletechnicznych w ?yciu codzinnym ludzi i funkcjonowaniu przedsi?biorstw. Wspieranie rozwoju poprzez innowacyjno?? i mo?liwo?ci systemów informacyjnych. Ci?g?e udoskonalanie umiej?tno?ci, poprzez edukacj? i rozwój kapita?u ludzkiego oraz d??enie do specjalizacji w danych obszarach ca?ej bran?y.

Komputery to nasza pasja a rol? in?ynierów jest rozwi?zywanie problemów.


"Wyobra?nia jest wa?niejsza od wiedzy"
… „My?li staj? si? rzeczami”
Albert EinsteinWIZJA

Wiod?cy partner w tworzeniu, rozwoju, eksploatacji oraz integracji systemów teletechniki, zabezpiecze? i sieci informatycznych. Dostawca  innowacyjnych us?ug na najwy?szym poziomie.All rights reserved BLUE