ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje
SAGE Symfonia Insert Zabezpieczenia ESET Podpis elektroniczny Gastronomia
 Dzia? Podpis elektroniczny

 

Podpis elektroniczny.
Jeste?my autoryzowanym dysytrybutrem podpisu elektronicznego EUROCERT.

podpis elektroniczny elblag blue artur szadurski

Co warto wiedzie??

Bez wzgledu jaki masz podpis elektroniczny (Unizeto, Sigillum, Szafir, eSign i inne) mo?esz skorzysta? z ta?szego przed?uzenia swojego podpisu za pomoc? EUROCERT.

 

Jak uzyska? Podpis?

 

Bezpo?rednio w naszej siedzibie lub na stronie producenta:

https://sklep.eurocert.pl/pl/c/Podpis-elektroniczny/23

Zgodnie z  Ustaw? o Podpisie Elektronicznym z dnia 18 wrze?nia 2001 roku "dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu s? równowa?ne pod wzgl?dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w?asnor?cznymi".

Podpis elektroniczny umo?liwia:

 • kontakty drog? elektroniczn? z Zak?adem Ubezpiecze? Spo?ecznych (np. podpisanie deklaracji)
 • podpisywanie i sk?adanie wniosków do Krajowego Rejestru S?dowego
 • podpisywanie i wysy?anie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • prowadzenie korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • podpisywanie i wysy?anie deklaracji podatkowych do urz?dów skarbowych
 • podpisywanie faktur elektronicznych
 • wymiana informacji z urz?dami administracji publicznej
 • sk?adanie dyspozycji, przelewów, zmian w bankowo?ci elektronicznej
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów w obrocie prawnym i handlowym
 • podpisywanie wielu dokumentów elektronicznych jednocze?nie
 • podpisywanie ofert z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych na aukcjach i przetargach internetowych
 • zawieranie umów przez Internet
 • prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet
 • elektroniczne podpisywanie o?wiadcze? woli oraz dokumentów w obrocie prawnym