ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje
SAGE Symfonia Insert Zabezpieczenia ESET Podpis elektroniczny Gastronomia
 Dzia? Gastronomia

Jeste?my partnerem firmy SOFTECH, dystrubutora systemu dla gastronomii

SOFTECH

 

Gastro POS

 
http://www.gastro.pl/

GASTRO POS jest programem do prowadzenia szybkiej i intuicyjnej sprzeda?y poprzez ekran dotykowy. Jako najpopularniejszy system na rynku gastronomicznym cieszy si? du?ym uznaniem wiod?cych restauratorów. Jego intuicyjna obs?uga usprawnia prac? kelnerów i jednocze?nie u?atwia szkolenie nowych pracowników.

Dzi?ki ?atwej, intuicyjnej obs?udze nie wymaga kosztownych i czasoch?onnych szkole?, a prostota u?ytkowania za pomoc? ekranu dotykowego, po??czona z rozbudowan? palet? funkcji, ?wietnie sprawdzi si? w pojedynczym lokalu oraz sieci gastronomicznej.

 

 


Systemy POS firmy POSIFLEX
Systemy POS (point of sale) od POSIFLEX

http://www.posiflex.com.pl/

 

POSIFLEX to firma z wieloletnim do?wiadczeniem, która powsta?a w 1984 roku. Od ponad trzydziestu lat jest ?wiatowym liderem w produkcji sprz?tu dla wielu sektorów: handlu, gastronomii, przemys?u i farmakologii ze szczególnym naciskiem na systemy POS - terminale POS oraz powi?zane z nimi urz?dzenia peryferyjne (np. skaner – czytnik kodów kreskowych, drukarki bonowe, monitory dotykowe, drukarki termiczne,  szuflady na pieni?dze czy czytniki kart magnetycznych). Marka Posiflex jest synonimem jako?ci oraz innowacyjno?ci, a w ostatnich latach równie? du?y nacisk k?adzie na ekologi?.

 

Terminale POS i monitory dotykowe

W wielu dziedzinach biznesu, zw?aszcza w gastronomii terminale dotykowe odgrywaj? wa?n? rol?. Posiadamy w ofercie terminale POS wyposa?one w monitory dotykowe  odporne na zalanie, umo?liwiaj?ce prac? w wysokiej temperaturze, obs?uguj?ce czytniki kart magnetycznych - jednym s?owem posiadaj?ce wszystko, co umo?liwia wygodn? prac? w nowoczesnym punkcie handlowym, gastronomicznym czy przemys?owym.
Skanery kodów kreskowych - czytniki

Je?eli poszukujesz profesjonalnych skanerów kodów kreskowych, dobrze trafi?e?. Czytnik kodów kreskowych ma bardzo szerokie zastosowanie – w sklepach, bibliotekach, urz?dach, biurach, logistyce i wielu innych dziedzinach biznesu. Skaner kodów kreskowych mo?na pod??czy? do niemal?e ka?dego urz?dzenia techniki komputerowej dzi?ki czemu praca jest o wiele sprawniejsza a zebrane dane precyzyjne.
Oferowane przez nas czytniki kodów kreskowych cechuje nowoczesna estetyka oraz wysoka jako?? wykonania.