ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje
SAGE Symfonia Insert Zabezpieczenia ESET Podpis elektroniczny Gastronomia

 Dzia? Dla biznesu

Nowy wymiar biznesu - korzy?ci z Outsourcingu IT

Czym jest outsourcing?

Outsourcing IT (opieka informatyczna) jest nowoczesn? strategi? zarz?dzania, która polega na scedowaniu zewn?trznemu partnerowi zada? nie zwi?zanych bezpo?rednio z podstawow? dzia?alno?ci? firmy. Stworzenie nowych modeli zarz?dzania i procesów biznesowych, dzi?ki temu firma mo?e zaoszcz?dzi? czas i skupi? swoje zasoby oraz ?rodki finansowe na obszarach stanowi?cych podstaw? jej dzia?a?. Taka wspó?praca szybko zaczyna si? op?aca?, poniewa? to w?a?nie odpowiednia infrastruktura systemowa i stabilno?? dzia?ania umo?liwia optymalizacj? wielu procesów biznesowych, zwi?kszaj?cych konkurencyjno?? i skuteczno?? dzia?ania firmy.

Dla jednych przedsi?biorców kluczowe s? zagadnienia zwi?zane z korzy?ciami finansowymi, dla innych równie istotne s? takie kryteria, jak stabilno?? systemu, innowacyjno??, czas reakcji dostawcy w sytuacjach awaryjnych, satysfakcja pracowników i klientów, czy te? mo?liwo?? skoncentrowania si? na swojej dzia?alno?ci biznesowej.

Sukces strategii dzia?ania!

Zmiana kultury biznesowej, wzajemna etyczna wspó?praca, zaufanie oraz partnerstwo w po??czeniu z profilaktyk? jest podstaw? sukcesu tej strategii dzia?ania. Klient korzysta z gotowych i sprawdzonych rozwi?za? oraz KNOW-HOW specjalistów w zakresie najnowszych technologii i integracji ró?nych systemów.

Mo?liwo?ci dostosowania si? do zachodz?cych zmian nie s? ju? ograniczone kwalifikacjami w?asnych pracowników. Daje to transfer umiej?tno?ci poprzez szybki dost?p do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej, bez konieczno?ci zatrudniania i szkolenia w?asnych pracowników. Partner outsourcingowy d??y  do rozwoju swoich produktów oraz us?ug, gdy? wiedza i umiej?tno?ci na najwy?szym poziomie daj? gwarancj? jako?ci i wi?ksze mo?liwo?ci.

Korzy?ci z Outsourcingu IT

Kompleksowa opieka informatyczna przynosi wiele wymiernych korzy?ci tj.:, podniesienie stabilno?ci systemu, zwi?kszenie bezpiecze?stwa, serwis, optymalizacj? kosztów, oszcz?dno?? czasu, podniesienie poziomu efektywno?ci i wydajno?ci pracy. Wykonawca tworzy uprzywilejowane relacje, preferencyjne warunki handlowe na us?ugi dodatkowe oraz sprz?t komputerowy i gwarantuje realizacj? zada? na wymaganym wysokim poziomie poniewa? liczy si? jako??, nie ilo??. Po stronie klienta nie wyst?puje uzale?nienie firmy od jednej osoby, urlopów czy chorób, a us?ugi ?wiadczone s? na podstawie sprawdzonych procedur i rozwi?za?.

Outsourcing jako warto?? dodana

W dobie powszechnej informatyzacji w wi?kszo?ci dziedzin ?ycia komputery s? podstawowym narz?dziem pracy. Infrastruktura IT wspiera biznes, stabilnie i sprawnie dzia?aj?cy system komputerowy niezaprzeczalnie stanowi w dzisiejszych czasach podstaw? dzia?ania nowoczesnej firmy. Ka?da prawid?owa decyzja wymaga znajomo?ci rynku, poznania mo?liwo?ci i potrzeb klienta. Poniewa? czas jest cenny a sukces jest sum? prawid?owych decyzji, konsulting oraz niezale?ne doradztwo w zakresie rozwi?za? i planowania rozwoju systemu informatycznego, prognozowanie trendów jako warto?? dodan? zapewnia klientom opiekun. W gestii zleceniodawcy pozostaj? funkcje okre?lenia zada? i wymaga?, znikaj? natomiast funkcje realizacji zada? oraz procesy organizacyjne z tym zwi?zane.

Pasja poszukiwania zadowolonych klientów

Outsourcing to partnerstwo - wspólny cel i wspólna strategia osi?gni?cia tego. Klient i Jego satysfakcja jest celem dzia?alno?ci przedsi?biorstwa informatycznego BLUE! Mówimy tu o nadrz?dnym celu, okre?lanym wr?cz mianem misji. Firma proponuje biznesowe rozwi?zania dla wymagaj?cych klientów. Zajmuje si? nadzorem nad ca?ymi infrastrukturami informatycznymi jak i pojedynczymi jednostkami komputerowymi, oferuj?c pe?ny zakres opieki i rozwi?za?. Posiada do?wiadczenie i wiedz? w administrowaniu systemami IT oraz uprawnienia do zajmowania si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci. Podejmuj?c wspó?prac? zyskuj? Pa?stwo poczucie bezpiecze?stwa i stabilnego dzia?ania w?asnej infrastruktury informatycznej. Propozycja jest skierowana do mikro, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.