ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje
SAGE Symfonia Insert Zabezpieczenia ESET Podpis elektroniczny Gastronomia
 Dzia? SAGE Symfonia

Jeste?my BLUE - Partner SAGE SYMFONIA, dystrybuujemy i wdra?amy System Symfonia - Sage - Oprogramowanie dla biznesu.

Zamiast ton?? w stertach dokumentów i zajmowa? si? wszystkim jednocze?nie, wybierz sprawdzone oprogramowanie. Skup si? na tym, co dla Ciebie i dla Twojej firmy najwa?niejsze.

Korzystaj?c ze sprawdzonego systemu u?atwisz sobie oraz pracownikom wykonywanie rutynowych czynno?ci i obs?ug? procesów. W ka?dej chwili dotrzesz do rzetelnych, czytelnie zaprezentowanych informacji na temat sytuacji w firmie. Zyskasz bezpiecze?stwo zwi?zane z prac? na systemie zgodnym z przepisami. A dodatkowo ?atwo zatrudnisz pracowników dobrze znaj?cych to oprogramowanie, poniewa? zetkn?li si? z nim na studiach b?d? w poprzedniej firmie.

 

Symfonia. System sprawdzony w biznesie. Wi?cej nie trzeba.

Pobierz demo:

http://www.sage.com.pl/male-i-srednie/system-symfonia-2013 

 

Symfonia Start:

 • Ma?a ksi?gowo??
 • Handel
 • Faktura i kasa
 • e-Dokumenty

 

System Symfonia:

 • Finanse i Ksi?gowo??
 • Ma?a Ksi?gowo??
 • ?rodki Trwa?e
 • Analizy Finansowe
 • Handel
 • Produkcja
 • Faktura
 • Kadry i P?ace
 • e-Deklaracje
 • e-Dokumenty

 

Systemy Forte:

Firmom, posiadaj?cym rozbudowane procedury i z?o?one procesy biznesowe proponujemy System Zarz?dzania Forte – zaawansowane narz?dzie klasy ERP. Przedsi?biorcy zainteresowani wdro?eniem systemu ERP mog? wybra? mi?dzy zakupem licencji bezterminowej, z którym wi??e si? z jednorazowa op?ata, a abonamentem - daj?cym mo?liwo?? korzystania z systemu za znacznie ni?sz? op?at?.

To funkcjonalne i elastyczne rozwi?zanie usprawnia dzia?anie firmy w kluczowych, dla jej dzia?alno?ci operacyjnej, obszarach. Kompleksowe i skalowalne rozwi?zania Forte przyczyniaj? si? do wzrostu efektywno?ci i optymalizacji zasobów oraz kosztów funkcjonowania wi?kszej organizacji. Dostarczaj? spójn? informacj? zarz?dcz? oraz pozwalaj? elastycznie reagowa? na zmiany rynkowe.