ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje
PROJEKT SZKOLENIOWY
 Dzia? PROJEKT SZKOLENIOWY

Dofinansowane szkolenia pracowników cz?onków Klastra  ICT Amber

 

Program                     Program Operacyjny Kapita? Ludzki 2007 – 2013

 

Priorytet VIII                      „Regionalne Kadry Gospodarki”
                                  Dzia?anie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsi?biorstw w regionie”

 

 

                                 Program jest wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej
                                  w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego POKL

 

 

Projekt                        „Szkolenia dla pracowników gwarancj? sukcesu przedsi?biorstw”

 

Okres realizacji                 1.10.2013  - 30.06.2015

 

Beneficjent                        Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pas??ka”

 

Beneficjent ostateczny :    BLUE PPHU Artur Szadurski       

 

Cz?onkowie Klastra ICT Amber ?wi?tuj? sukces . Pracownicy ich firm rozpocz?li szkolenia, na które dofinansowanie pozyska?o Stowarzyszenie „ Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pas??ka” .  Projekt jest trudnym przedsi?wzi?ciem organizacyjnym, poniewa? dotyczy specjalistycznych szkole? in?ynierskich ICT i jest realizowany jako indywidulane ?cie?ki szkoleniowe poszczególnych specjalistów roz?o?one w czasie.  Okres realizacji  projektu wynosi 18 miesi?cy. W szkoleniu bierze udzia?  29 osób z 5 firm: Reproskan Sp.zoo , InfoPower Sp.zoo , Blue PPHU , Cykada , IT–Notion .  W ramach projektu prowadzone s? tak?e ukierunkowane na specjalno?ci ICT szkolenia z j?zyka angielskiego .

Zarz?d Klastra stwierdza :
D?ugo pracowali?my, aby uzyska? dotacj? na tak specyficzne szkolenia. W drugim roku stara? , po nawi?zaniu wspó?pracy z Stowarzyszeniem „ Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pas??ka” zosta?a przeprowadzona skuteczna aplikacja. Umowa dofinasowania zosta?a podpisana na pocz?tku listopada. Obecnie pierwsze osoby uczestniczy?y ju? w szkoleniach , rozpocz??y swoje indywidualne ?cie?ki szkoleniowe, które obejmuj? szkolenia od kilku do kilkudziesi?ciu  dni w okresie trwania projektu. Taka mocna dawka kompetencji , to nowe szanse rozwoju dla cz?onków Klastra ICT Amber , które zamierzamy  wykorzysta? z najwi?ksz? staranno?ci?.  Jeste?my przekonani, ?e realizacja projektu zacie?ni wspó?prac?  Klastra  ICT Amber z Stowarzyszenie „ Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pas??ka” , liczymy na rozwój biura CREP w Elbl?gu .

Stowarzyszenie „ Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pas??ka” realizuje projekt pn. „Szkolenia dla pracowników gwarancj? sukcesu przedsi?biorstw” wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego i bud?etu pa?stwa, stanowi?cy projekt szkole? dla Uczestników Szkolenia, w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Dzia?anie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsi?biorstw w regionie”.

Biuro projektu znajduje si? w Pas??ku w siedzibie CREP,  sprawy organizacyjne prowadzi specjalista ds. szkole? InfoPower

28.11.2013  Redakcja Teresa MF

 

 

Projekt „Szkolenia dla pracowników gwarancj? sukcesu przedsi?biorstw” jest wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego POKL